Директор


Катерина Валеріївна Давиденко

Вчений ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

email: kateryna.davydenko74@gmail.com

Освіта: закінчила біологічний факультет Харківського Державного університету (нині Харківський Національний університет ім. В.Н.Каразіна) (кафедра мікології і фітопатології).

Трудова діяльність: у 1994 році почала працювати у відділі фітопатології Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Харківлісозахист», у 1996 році очолила біолабораторію ДСЛП «Харківлісозахист», у 1997 році поступила до аспірантури УкрНДІЛГА, де захистила кандидатську дисертацію. З 2014 року – в.о. директора ДСЛП «Харківлісозахист», у травні 2014 – директор ДСЛП «Харківлісозахист».

Основними напрямками роботи є:

 • Моніторинг шкідливих комах і хвороб у лісових насадженнях України;

 • Розробка нових і вдосконалення існуючих методів і засобів захисту лісу в інтегрованій системі захисту рослин;

 • Розробка та впровадження нових перспективних технологій захисту лісових насаджень в системі лісового господарства України;

 • Проблема визначення спектру інвазивних видів шкідників та хвороб у лісових насадженнях – визначення видів (особливо для хвороб), розповсюдження, резистентність та методи обліку;

 • Визначення методи контролю чисельності та запобігання поширення для інвазивних шкідників та хвороб;

 • Шкідники та хворобилісових культур, особливо інвазивні види – поширення, облік шкодо чинність;

 • Судинні та інші захворювання хвойних та листяних насаджень, роль стовбурових комах в перенесенні даних видів хвороб.

К. В. Давиденко є автором понад 70 праць, більше 10 праць англійською мовою, в тому числі у реферованих журналах. Учасник державних проектів Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького:

 • «Розробка системи лісопатологічного обстеження та технологія застосування нових препаратів для захисту лісу від шкідників та хвороб» (1996–1998 — ДР 0196U018783);

 • «Розробка методів прогнозування спалахів хвоє гризучих комах лісу» (1999–2000 — ДР 0199U002601);

 • «Дослідження впливу еколого-біологічних факторів на пошкодження комахами соснових культур і розробка заходів щодо їх захисту та підвищення стійкості до ентомошкідників»» (2001–2004 — ДР 0101U005116);

 • «Дослідження впливу лісогосподарської діяльності на поширення осередків стовбурових шкідників лісу» (2005-2009, ДР 0105U002986);

 • «Визначити якісні та кількісні показники впливу шкідливих комах на стан крон, приріст і відпад дерев сосни і дуба в деревостанах рівнинної частини України та гірського Криму» (2010-2014, ДР 0110U001924);

 • Науковий керівник теми №64 «Визначити основні причини всихання соснових деревостанів у Волинському Поліссі» (2013 – 2015);

Участь у міжнародних проектах:

 • Проект Шведського інституту: «Лісовідновлення та стійкість лісу на межі лісу та степу та захист лісових культур від шкідників та хвороб з метою запобігання запустелювання в Україні» (2009-2012);

 • Співпраця з Департаментом екології Шведського Університету Аграрних Наук з метою вивчення особливостей динаміки популяції, виникненню осередків та засобів захисту ялинових насаджень проти короїда-типографа, а також мікобіоти, що асоційована з цим видом;

 • Багаторазове стажування у департаменту Лісової патології Шведського Університету Аграрних Наук (Уппсала, Швеція) та у Лабораторії фітопатогенних мікроорганізмів, Інститут ботаніки (Науково-дослідний центр природної резервації, Вільнюс, Литва);

 • Участь у міжнародному проекті SNS Risk assessment and establishment of a system to address potential pathogens in Nordic and Baltic forestry as a result of climate change (проект в рамках декларації Selfoss зі сталого лісового господарства: Оцінка ризиків і встановлення систем із метою визначення потенційних патогенів в лісовому господарстві Північних і Балтійських країн в результаті змін клімату) 2011-2012;

 • Участь у міжнародному проекті під егідою COST (Європейської кооперації в галузі науки та техніки) – COST ACTION FP1102 DIAROD, названий за першими літерами повної назви – Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma (Визначення інвазійності та ризику поширення дотістроми)2011-2015; http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/Actions/FP1102

 • Участь у міжнародному проекті COST ACTION FP1103 – FRAXBACK (Всихання та загибель ясену в Європі: розробка основних принципів і стратегій для сталого управління), як експерт проекту від України 2012-2016. http://www.fraxback.eu/

К. В. Давиденко з 2007 року викладає курси лісової ентомології та лісової фітопатології на кафедрі біотехнології, водних ресурсів і мисливського господарства Харківської Зооветеринарної академії.

Також Катерина Валеріївна є співавтором рекомендацій і настанов:

2008 — Рекомендації щодо комплексного захисту лісових культур від комах-шкідників коріння;

2008 — Рекомендації з обстеження соснових культур на заселеність шкідливими комахами;

2010 — Методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу.

Щорічно бере участь у міжнародних конференціях у різних країнах Європи, має понад 10 публікацій англійською мовою.

За значні здобутки у виробничій та науковій діяльності К. В. Давиденко нагороджено:

2004 — Грамота Голови Державного комітету лісового господарства;

2010 — подяка Голови Державного агентства лісових ресурсів;

2014 — іменний годинник Державного агентства лісових ресурсів.

 Перелік наукових праць та публікацій Давиденко К.В.:

 1. Гамаюнова С.Г., Новак Л.В., Давиденко К.В., Мєшкова В.Л. Вплив умов утримання соснового шовкопряда в лабораторії на значення основних популяційних показників // Лiсiвництво та агролiсомелiорацiя. – Харкiв: Оригiнал, 2000. – Вип. 97 – С. 105 – 111.
 2. Давиденко К.В. Вплив тривалості живлення личинок рудого соснового пильщика інфікованою хвоєю на розвиток вірусного захворювання та накопичення поліедрів // Лiсiвництво та агролiсомелiорацiя. – Вип. 104 – Харкiв: Майдан, 2003. – С. 58 – 63.
 3. Давиденко К.В., Мєшкова В.Л. Вплив концентрації вірусної суспензії та віку личинок рудого соснового пильщика на накопичення поліедрів // Вісник Харківського національного університету ім. В.В.Докучаєва (серія «Ентомологія та фітопатологія»).– Харків, 2002. – №3. – С.44 – 50.
 4. Давиденко К.В., Мєшкова В.Л. Залежність життєздатності рудого соснового пильщика від умов утримання // Лiсiвництво та агролiсомелiорацiя. Вип. 106 – Харкiв, 2004. – С. 257 – 263.
 5. Давиденко К.В., Мєшкова В.Л. Популяційні показники звичайного соснового пильщика (Diprion pini L.) при реактивації діапаузи // Біологія та валеологія: Збірник наук. праць / – Харків: ХДПУ, 2004.– Вип. 6.– С. 76 – 81.
 6. Мєшкова В.Л., Давиденко К.В. Динаміка популяцій рудого соснового пильщика після застосування вірусного препарату на різних фазах спалаху // Лiсiвництво та агролiсомелiорацiя. – Вип. 98. – Харкiв: Оригiнал, 2000. – С. 106 – 109.
 7. Мєшкова В.Л., Давиденко К.В. Рудий сосновий пильщик (Тривалість розвитку залежно від умов утримання) // Захист рослин.– 2002. – № 12. – С. 18 – 19.
 8. Мешкова В.Л. Давиденко Е.В. Оптимизация получения вирусного материала для производства препарата ВИРИН – РСП / Современные проблемы биологической защиты леса и сельскохозяйственніх культур: Бюлл. № 3 Постоянной Комиссии по биологической защите леса. – Звенигород, 2003. – С. 109 – 117.
 9. Давиденко Е.В. Возможности выращивания рыжего соснового пилильщика Neodiprion sertifer Geoffr. (Hymenoptera, Diprionidae) в лаборатории // ХІІ съезд Русского Энтомологического общества: Тез. докладов (Санкт – Петербург, 19 – 24 августа 2002 г.) – Санкт – Петербург, 2002. – С. 93.
 10. Кучерявенко В.І., Давиденко К.В. Вплив дослідного штаму вірусу ядерного поліедрозу на популяцію Neodiprion sertifer Geoffr. // Лiсiвництво та агролiсомелiорацiя. – Вип. 103 – Харкiв: Майдан, 2002. – С. 57 – 59.
 11. Кучерявенко В.И., Иванов А.И., Давиденко Е.В., Мешкова В.Л., Безвесильный В.А., Назаренко С.В.. Применение вирусных препаратов в защите леса на Украине // Применение биологических препаратов для защиты лесных насаждений: тез. докл. науч.-произв. конференции. Бердск Новосибирской области 8 – 10 апреля 1998 года. – Бердск: Бердский завод биологических препаратов, 1999. – С. 14 – 16.
 12. Мешкова В.Л., Давиденко Е.В. Возможности разведения хвоегрызущих насекомых для наработки вирусных препаратов / Промышленные технологии производства и применения средств биологизации земледелия. Мониторинг энтомофагов: Сб. научн. трудов международного симпозиума ВПС МОББ (28 сентября – 2 октября 1999 г., Одесса). – Одесса, 1999. – С.73 – 76.
 13. Мешкова В.Л., Давиденко Е.В. Действие и последействие вирусного препарата ВИРИН – ДИПРИОН на популяцию рыжего соснового пилильщика // Применение биологических препаратов для защиты лесных насаждений: тез. докл. Науч. – произв. конференции (Бердск Новосибирской области 8 – 10 апреля 1998 года). – Бердск: Бердский завод биологических препаратов, 1999. – С. 22 – 23.
 14. Мешкова В.Л., Давиденко Е.В. Воздействие применения вируса ядерного полиэдроза на динамику численности рыжего соснового пилильщика // Защита растений на рубеже XXI века: Материалы научно – практической конференции, посвященной 30 – летию БелНИИЗР (Минск – Прилуки, 19 – 21 февраля 2001 г.) – Минск: Белбизнеспресс, 2001. – С. 407 – 410.
 15. Мешкова В., Давиденко Е. Производство и применение вирусных препаратов в Украине // Биологический метод защиты растений в интегрированных технологиях растениеводства: Резюме конференции (Познань, 15 – 19 мая 2006 г.), – Познань, 2006. – С. 32.
 16. Meshkova V., Davidenko Je. Production and application of virus preparations in forest protection in Ukraine // Biological methods in Integrated Plant Protection and Production: Abstracts of conference (Poznan, 15 – 19 May, 2006) – Poznan, 2006. – P. 81.
 17. Мєшкова В.Л., Давиденко К.В. Методи лабораторного утримання звичайного соснового пильщика (Diprion pini L.) для прогнозування стану. //Міжвідомчий наук. – техн. збірник. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства: Матер. міжнар. Наук. – практ. конф., присвяченій 150 – річчю витоків кафедри лісівництва НЛТУ України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – С. 277 – 283.
 18. Давиденко К.В. Методичні аспекти захисту лісових та декоративних культур // Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико – культурної спадщини: Матер. Міжнарод. наук. конф., присвяченої 210 – річчю Нац. Дендрологічного парку «Софіївка» – НДІ НАН України (25 – 28 вересня 2006 р., Умань). – Умань: Національний дендрологічний парк «Софіївка» – НДІ НАН України, 2006. – С. 335 – 336.
 19. Давиденко Е.В., Мешкова В.Л. Лабораторное содержание EUPROCTIS CHRYSORRHOEA L. (LEPIDOPTERA: LYMANTRIDAE) // Современные проблемы популяционной экологии: Матер. IX Междунар. Науч. – практ. эколог. Конф. (2 – 5 октября, Белгород). – Белгород: БелГУ, 2006. – С. 51 – 52.
 20. Давиденко К.В., Мєшкова В.Л. Оцінка ефективності вірусів ядерного поліедрозу і гранульозу американського білого метелика Hyphantria cunea Drury // Біологічне різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин (Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених до 75 – річчя факультету захисту рослин ХНАУ ім. В.В.Докучаєва). – Х., 2007. – С. 26 – 28.
 21. Мешкова В.Л., Давиденко Е.В. Возможности разведения американской белой бабочки (Hyphantria cunea DRURY) для тестирования энтомопатогенных вирусов // Информационный бюллетень ВПРС МОББ. – СПб, 2007. – № 38. – С. 168 – 170.
 22. Мешкова В., Давиденко Е. Производство и применение вирусных препаратов в защите леса на Украине // Информационный бюллетень ВПРС МОББ: Биологические методы в интегрированной защите плодовых и лесных насаждений. – Poznan – Pushkino, 2007. – № 37. – С. 166 – 175.
 23. Давиденко Е.В., Мешкова В.Л. Влияние кормового растения на скорость развития и жизнеспособность Hyphantria cunea Drury // VII з’їзд Українського ентомологічного товариства: тези доповідей. – Ніжин, 2007. – С. 31.
 24. 24. Давиденко К. В., Мєшкова В. Л. До визначення умов ефективного застосування вірусного препарату проти непарного шовкопряда // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: Матеріали ХІ Погребняківських читань (10 – 12 жовтня 2007 р., м. Харків). – Х.: 2007. – С. 200 – 202.
 25. Мешкова В.Л., Давиденко Е.В. Изучение параметров популяции Dendrolimus pini L. для лесопатологического мониторинга // Достижения энтомологии на службе агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и медицины: Тез. докл. 13 съезда РЭО. (Краснодар, 9 – 15 сентября 2007 г.). – Краснодар, 2007. – С. 133 – 134.
 26. Давиденко К.В., Мєшкова В.Л. Лабораторне вирощування непарного шовкопряда Lymantria dispar L. //Сучасний захист рослин. Проблеми та перспективи. (Матеріали міжнародної науково – практичної конференції до 75 – річчя факультету захисту рослин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва). – Х., 2007. – С. 26 – 28.
 27. Мєшкова В.Л., Давиденко К.В. Лабораторне вирощування непарного шовкопряда Lymantria dispar L. // Вісник ХНАУ. Серія “Ентомологія та фітопатологія”. – 2008. – № 8. – С. 98 – 101.
 28. Е.В. Давиденко. Прогнозирование состояния популяции обыкновенного соснового пилильщика при лабораторном содержании. //Изв. Санкт – Перербургской ЛТА. – Спб., 2008. – Вып. 182. – С. 88 – 96.
 29. Davidenko Je., Meshkova V. Prediction of forest insect seasonal development in changing climate.// Abstracts international conference Information systems of diagnostics, monitoring and forecasting the major weed plants, pests and diseases of agricultural crops, StPetersburg Pushkin, May 12 – 16, 2008. St.Petersburg – Pushkin 2008. P. 24 – 25.
 30. Давиденко К.В., Мєшкова В.Л. Прогнозирование сезонного развития насекомых в изменяющемся климате. // Международная конференция – Информационные системы диагностики, мониторинга и прогноза важнейших сорных растений, вредителей и болезней (Санкт – Петербург – Пушкин, 12 – 16 мая 2008). Тезисы докладов. – Санкт – Петербург – Пушкин, 2008. – P. 25 – 26.
 31. Оценка жизнеспособности популяций обыкновенного соснового пилильщика Diprion pini L. левобережной Украины. «Современная экология – наука XXI века» (17 – 18 октября, Рязань). Материалы международной научно – практической конференции (17 – 18 октября 2008 г). – Рязань: РГУ, 2008. – С. 680.
 32. В.Л. Мешкова, Е.В. Давиденко, Т.А. Усиченко. Оценка биологических показателей популяции американской белой бабочки (Hyphantria cunea Drury) при содержании на искусственной среде//Живые объекты в условиях антропогенного пресса: Материалы Х Международной научно – практической экологической конференции, 15 – 18 сентября, 2008 г. – Белгород: УПЦ «Политера», 2008. – С. 131.
 33. Давиденко К.В. Визначення стану та життєздатності популяцій комах – дендрофагів для цілей лісопатологічного моніторингу. Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження різноманіття / Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50 – річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» (Львів – Пожижевська, 23 – 27 вересня 2008 року). Львів, 2008 С. 102 – 103.
 34. Мешкова В.Л., Давиденко Е.В. Производство и применение вирусных препаратов для защиты леса на Украине // Защита и карантин растений . – 2008 – № 7. – С. 15 – 18.
 35. Мешкова В.Л., Давиденко Е.В., Кукина О.Н., Скрыльник Ю.Е. Методические аспекты исследования стволовых насекомых // Изв. Санкт – Перербургской лесотехнической академии. – Спб.: СПбГЛТА, 2009. – Вып. 187. С. 201 – 209.
 36. Мєшкова В.Л., Давиденко К.В. Популяційні показники звичайного соснового пильщика у зв’язку з лісорослинними умовами. лісове та мисливське господарство: Сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник наукових статей учасників міжнародної науково – практичної конференції (27 – 29 листопада 2007 року, м. Житомир). – Том. І. – Житомир: ПП «видавництво «Волинь», ОП «Житомирська облдрукарня», 2007. – С. 37 – 40.
 37. Давиденко К.В., Мєшкова В.Л. Вплив корму на темпи розвитку та життєздатність Hyphantria cunea Drury. //Захист і карантин рослин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ: Українська аграрна академія наук, Інститут захисту рослин, 2008. – Вип. 54. С. 150 – 155.
 38. Мєшкова В.Л., Гамаюнова С.Г., Новак Л.В., Стовбуненко Д.В., Соколова І.М., Склярова З.О., Назаренко С.М., Галів Г.М., Кучерявенко В.І., Давиденко К.В., Данилюк І.Б. Рекомендації із комплексного захисту лісових культур від комах – шкідників коріння / Відпов. укладач Мєшкова В.Л.// Методичні вказівки з вирощування лісових культур та захисту їх від шкідників і хвороб. – Х.: УкрНДІЛГА, 2008. – 12 с.
 39. Мєшкова В.Л., Гамаюнова С.Г., Новак Л.В., Стовбуненко Д.В., Соколова І.М., Склярова З.О., Назаренко С.М., Галів Г.М., Кучерявенко В.І., Давиденко К.В., Данилюк І.Б. Рекомендації щодо обстеження соснових культур на заселеність шкідливими комахами / Відпов. укладач Мєшкова В.Л. // Методичні вказівки з вирощування лісових культур та захисту їх від шкідників і хвороб. – Х.: УкрНДІЛГА, 2008.– 9 с.
 40. Давиденко К.В, Біологічні показники непарного шовкопряда Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) залежно від прийому обробки яєць і щільності утримання гусениць// Лiсiвництво та агролiсомелiорацiя. 2008. Вип.. 114. – Х.: 2008. – С. 164 – 168.
 41. Meshkova V., Davidenko K., Prediction on forest browsing insects outbreak in Ukraine and their realization.// IUFRO, Working Party 7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe (Štrbské Pleso, Slovakia, September 15 to 19, 2008).
 42. Давиденко Е.В. Прогнозирование состояния популяции обыкновенного соснового пилильщика (Diprion pini L.) при лабораторном содержании / Е. В. Давиденко // Изв. Санкт – Петербургской ЛТА. – СПб, 2008. – Вып. 182. – С. 88 – 96.
 43. K. Davydenko. Causes of damage to Pinus sylvestris L. plantations on old burnt forest area in Ukrainian Steppe”//Program and abstracts. SNS PATHCAR Nordic/Baltic Forest Pathology Meeting, 28 th of September – 2 nd of October 2009, Palanga, Lithuania. – Palanga, 2009. – P. 32.
 44. Давиденко К.В. Ефективність захисту садивного матеріалу декоративних хвойних порід від хвороб у розсадниках Лівобережного Лісостепу України// Збурник тез міжвузівської наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» (Умань, 23 – 24 квітня 2009 року). – Умань: Уманський державний аграрний університет, 2009. – С. 99 — 100.
 45. Мєшкова В.Л., Гамаюнова С.Г., Новак Л.В., Кукіна О.М., Соколова І.М.,Скрильник Ю.Є., Назаренко С.М., Колєнкіна М.С., Галів Г.М., Давиденко К.В., Чудак В.В., Малицький І.В. Методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу / відповідальний укладач В.Л.Мєшкова – Х.: УкрНДІЛГА, 2010. – 27 с.
 46. Davydenko K. Insect and Fungi in Pine plantation in Burnt areas and Clear – cuts. Biotic Risks and Climate Change in Forests. Proc. of the IUFRO Symposium 10 th IUFRO Workshop of WP 7.03.10 “Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe”, September 20 – 23, 2010 Freiburg, Germany – P. 91 – 95.
 47. Meshkova V., Davydenko K. Foliage browsing insects outbreaks in Ukraine before and after global warming // Delb, H., Pontuali, S.(eds.): Biotic Risks and Climate Change in Forests. Proceedings of theWorking Party 7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, 10 th Workshop September 20 th — 23 rd, 2010, Freiburg, Germany. Berichte Freiburger Forstliche Forschung. – 2011. Heft 89, FVA, Р. 18 – 25.
 48. Попередні результати досліджень патогенного впливу Rhizina undulata на саджанці сосни звичайної / К.В. Давиденко, В.Л. Мєшкова // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи : матеріали наукової конференції, присвяченої 80 – річчю від дня заснування УкрНДІЛГА (12 – жовтня 2010 р., м. Харків). – Харків : УкрНДІЛГА, 2010. – С. 170 – 171.
 49. Давиденко Е.В. Роль насекомых в усыхании одно – десятилетних культур сосны на горельнике в Изюмсоком пристепном бору// Изв. Санкт – Петербургской ЛТА. – СПб, 2010. – Вып. 192. – С. 73 — 77.
 50. Давиденко К.В. Збудники хвороб хвої у соснових культурах Харківської області / К.В. Давиденко, В.Л. Мєшкова // Біологічне різноманіття і сучасна стратегія захисту рослин: матеріали міжнарод. Наук. – практ. конференції до 90 – річчя з дня народження д.б.н. проф. Б.М. Літвінова. – Х. : ХНАУ, 2011. – С. 40 – 41.
 51. Давиденко К.В., Мєшкова В.Л. Поширеність збудників хвороб хвої та пагонів в однорічних соснових культурах Харківської області // Вісник ХНАУ (Серія «фітопатологія та ентомологія»). – 2011. – № 9. – С. 57 – 62.
 52. Davydenko K. Bengtsson S., Stenlid J. Vasaitis R., 2011. Fungi in shoots and foliage of Fraxinus excelsior and F. angustifolia in eastern Ukraine. Procceding of Workshop IUFRO 7.02.02 meeting (Foliage, shoot and stem diseases of forest trees, May 23 th – 27 th, 2011, Montesclaros Monastery in Cantabria, Spain): Global change and forest disease: new threats, new strategies. P. 56 – 57.
 53. Давиденко, Е.В. Комплекс грибов семейства Ophiostomatacea, переносимых двумя видами корнежилов в культурах сосны обыкновенной Левобережной Украины // Болезни и вредители в лесах России: век XXI : матер. Всерос. конф. с междунар. участием и V ежегодных чтений памяти О.А. Катаева. Екатеринбург, 20 – 25 сентября 2011 г. – Красноярск: ИЛ СО РАН, 2011. – С. 41 – 44.
 54. Мєшкова В.Л., Давиденко К.В., Товстуха О.В. Діплодіоз у соснових культурах Сумської області / Матеріали підсумкової наукової конф. професорсько – викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В.Докучаєва (10 – 13 січня 2012 р.). Ч.1. – Х.: ХНАУ, 2012. – С. 257 – 259.
 55. Мешкова В.Л, Давиденко Е.В. Офиостомовые грибы, переносимые короедами – корнежилами в сосновых культурах Левобережной Украины // Изв. Санкт – Петербургской ЛТА. – СПб, 2012. – Вып. 200. – С. 106 – 113.
 56. Давиденко К.В., Мєшкова В.Л. Методичні аспекти оцінювання патогенного впливу офіостомових грибів, пов’язаних із короїдами, на саджанці сосни звичайної // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Фітопатологія та ентомологія». 2012. – № 11. – С. 57 – 63.
 57. Мєшкова В.Л., Давиденко К.В., Бережненко Ж.І. Комахи – листогризи на ясені (Fraxinus sp.) у зелених насадженнях Харківщини //Захист рослин у ХХІ ст.: проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук. конф. студ., аспірантів і молодих учених. — Х.: ХНАУ, 2013.– С. 71 – 74.
 58. Davydenko K., Meshkova V., Menkis A., Vasaitis R. Fungi associated with bark – beetle Hylurgus ligniperda in pine forest of Steppe zone of the Left-bank Ukraine / Abstracts of joint IUFRO 7.03.06 “Integrated management of forest defoliating insects” and 7.03.10 “Methodology of forest insect and disease survey” Working Party Meeting. Palanga, Lithuania, 10 – 14 September 2012. – P. 23.
 59. Meshkova V., Davydenko K., Menkis A., Vasaitis R. Fungal community of Orthotomicus suturalis in fire-damaged pine stands (Pinus sylvestris L. and P. Nigra pallasiana (Lamb.) Holmb) of the Left – bank Ukraine // Abstracts of joint IUFRO 7.03.06 “Integrated management of forest defoliating insects” and 7.03.10 “Methodology of forest insect and disease survey” Working Party Meeting. Palanga, Lithuania, 10 – 14 September 2012. P. 7 – 8.
 60. Davydenko, K., Stenlid, J. and Vasaitis, R. (2012) Situation with ash in Eastern Ukraine: stand characteristics, health condition, ongoing work and research needs. In: Interim Report from Chalara fraxinea, FRAXBACK Meeting in Vilnius, 13 – 14 November 2012 (Mainprize, N., Hendry, S. and Weir, J., eds), p. 44. Bristol: Forestry Commission.
 61. Davydenko K,, Vasaitis R., Stenlid J., Menkis A. Fungi in foliage and shoots of Fraxinus excelsior in eastern Ukraine: a first report on Hymenoscyphus pseudoalbidus. Forest Pathology. 2013. Vol. 43 (6). P. 42 – 46.
 62. Мешкова В.Л., Давиденко Е.В. Насекомые и возбудители болезней ясеня на Востоке Украины.// Материалы международной научно – практической конференции Современное состояние и перспективы охраны и защиты лесов в системе устойчивого развития (Гомель, 09 – 11 октября 2013 г.). — Гомель: Институт леса НАН Беларуси, 2013. – 324 с. – ISBN 978 – 985 – 6768 – 26 – 5.
 63. Davydenko K., Vasaitis R., Meshkova V., Menkis A. Fungi associated with the red – haired bark beetle (Hylurgus ligniperda) in the forest – steppe zone in eastern Ukraine. European Journal of Entomology. Vol. 111 (2014) No. 4. P. 561 – 565.
 64. Е.В. Давиденко. О проблеме усыхания ясеня на Украине // Материалы международной конференции, VIII Чтения памяти О. А. Катаева. Вредители и болезни древесных растений России / Санкт-Петербург, 18 – 20 ноября 2014 г. / под ред. Д. Л. Мусолина и А. В. Селиховкина. – СПб.: СПбГЛТУ, 2014. – С. 25.
 1. Phytopathogenic fungi of coniferous crops Kharkiv region Tezi Promyslova botanіka: the camp is the prospect rozvitku Materіali mіzhnar VI. Sciences. conference. “Promyslova botanіka: stan is the prospect rozvitku “(Donetsk, 4 – 7 zhovtnya 2010 p.). – Donetsk, 2010. – P. 146 – 147. Mіzhna – native Davidenko KV.