Фінансово – господарська діяльність ДСЛП “Харківлісозахист” за 2013 – 2014 роки


Інформація про діяльність ДСЛП “Харківлісозахист”

Підприємство діє за принципами змішаного фінансування, створено з метою організації та здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від негативного впливу шкідників та хвороб лісу, господарської діяльності, інших біотичних та абіотичних чинників навколишнього природного середовища та контролю за додержанням вимог, правил та інших нормативно – правових актів з питань ведення лісового та мисливського господарства, а також нагляду за застосуванням пестицидів та агрохімікатів у лісовому господарстві.

Основними напрямками діяльності, завданнями і функціями підприємства є:

– організація та проведення рекогносцирувальних та інших лісопатологічних обстежень лісових насаджень;

– проведення обліків чисельності шкідників лісу, визначення збудників хвороб та інші аналітичні роботи з метою визначення санітарного стану лісових насаджень;

– організація і проведення стаціонарного нагляду за шкідниками і хворобами лісу;

– складання довгострокових і короткострокових прогнозів виникнення спалахів масових розмножень осередків шкідників та їх розповсюдження;

– контроль за проведенням лісозахисних, санітарно – оздоровчих заходів, стану лісових насаджень постійних лісокористувачів;

– нагляд за дотриманням правил ведення лісового господарства постійними лісокористувачами;

– проведення науково – дослідних робіт та узагальнення прогресивного досвіду по розробці методів обстеження;

– прогнозування чисельності, визначення збитків у зв’язку з пошкодженням деревостанів шкідниками і хворобами;

– визначення біологічного стану популяцій, наявності в них інфекційного фону;

– визначення загальної життєздатності, перспективного росту чисельності.

У галузі госпрозрахункової діяльності з метою розвитку виробництва, укріплення матеріально – технічної бази підприємства, удосконалення механізму матеріального стимулювання його співробітників, соціального розвитку та самофінансування виконує роботи на засадах угод: проводить детальні, контрольні та інші види лісопатологічних обстежень по захисту лісів, садів, полів, інших лісокористувачів від шкідників і хвороб, реалізує мікробіологічні, вірусні та інші препарати для застосування у захисті лісу від шкідників і хвороб, проводить винищувальні заходи із застосуванням аерозольної технології проти шкідників і хвороб лісових, сільськогосподарських насаджень та інші роботи.

Основні напрямки діяльності підприємства спрямовані на запровадження сучасних методів та засобів моніторингу та контролю за шкідливими організмами лісу, направлених на збереження біорізноманіття та підвищення стійкості лісових насаджень, ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж, використання захисних технологій вирощування лісових культур стійких до екстремальних природних умов.

ДСЛП «Харківлісозахист» не включено до переліку об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Згідно Єдиного реєстру об’єктів державної власності має статус підприємства, що не підлягає приватизації.

Наявність ознак підвищеної небезпеки – клас професійного ризику виробництва становить 24 відповідно до основного виду економічної діяльності згідно КВЕД 02.40 «Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві».

На загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг) ДСЛП «Харківлісозахист» не домінує, не має статус монополіста, підприємство не належить до містоутворюючих підприємств.

Результати фінансово – господарської діяльності

Найменування показника

Одиниця виміру

2013 рік

2014 рік

1

Середньооблікова кількість штатних працівників

осіб

56

57

2

Фонд оплати праці за звітний період

тис.грн.

2750,4

2617,3

3

Середньомісячна заробітна плата працівників

грн.

4093

4641

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)

тис.грн.

1017,0

465,0

4.1

Чистий дохід по видах:

– проведення лісопатологічних обстежень;

– виробництво вірусних препаратів;

-проведення заходів боротьби із застосуванням аерозольної технології

тис.грн.

243,1

402,4

371,5

181,5

48,1

235,4

5

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

тис.грн

53,0

10,0

6

Рентабельність діяльності

%

5,2

2,2

7

Продуктивність праці (реалізація на 1 штатного працівника)

тис.грн/особу

18,2

9,9

8

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету

тис.грн

8,0

1,5

9

Вартість основних засобів ( первісна вартість)

тис.грн

1531,0

1538,0

10

Ступінь зносу основних засобів

%

67,9

69,6

11

Інвестиції протягом звітного періоду

тис.грн

80,6

7,0